nenmuhim

adj/adv unimportant

Etymology: nen- + muhim