nenkompleto

adj/adv incomplete, incompletely

Etymology: nen- + kompleto