fe porya

prep phrs (in) exchange

Etymology: fe, por + -ya