enfasido

adj/adv emphasized

Etymology: enfasi + -do