dahabu

n gold

Etymology: Arabisa (ذهب “dahab”), Swahilisa (dhahabu)

See also: dahabuli, dahabulor

Vocabulary tags: kimikali monolar