-tis

n sfx inflammation

Etymology: Am oko itis.

See also: artrotis, artrotisli, ganzotis, mogetis, sikotis, sikotisli