Vyetnamyen

n Vietnamese

Etymology: Vyetnam + -yen