Poleskali

adj/adv Polish

Etymology: Poleska + -li