kilo

num thousand, one thousand

See also: duakilo, kilogon, kilonyan, kilople, kiloyum, ofkilometro