fe asif

prep phrs/adv regretfully, unfortunately

Etymology: fe, asif