alim

n instruction, teaching; v.tr teach, instruct

See also: alimbel, alimli, alimlogi, alimlogili, alimne, alimxey, alimyen, selialimdo

Vocabulary tags: eskolya