Nayjeri

n Nigeria

See also: Nayjerili, Nayjeriyen

Vocabulary tags: dexa