-ya

n sfx abstract nouns

Etymology: Arabisa (“-ya”), Hindisa (“-ya”), Espanisa (-ía), Rusisa (“-ya”), Sinhalese (“-ya”)

See also: xetoya, xaya, weyya, wangoya, walya, wajenya, vinamraya, velosiya, ustaya, ultraya, turiya, trasya, trankwiloya, totalya, tongoya, tonya, temya, teliya, tasya, tamiya, supraya, suyayen, suya, sotikalya, solya, sodarya, soberenya, similerya, sikomarya, siya, servimusya, sehaya, satiya, sakateya, sahiya, realya, proya, privatoya, preya, posadilya, porya, poemaya, pluya, pinpanya, piloya, pifuya, personya, perfetoya, perya, pahnaya, otimya, oreya, onxalakalya, ofya, nunya, noya, newtralya, nervosoya, nereya, nenadilya, naviya, nasyonya, nasaya, muhimya, moyabilpulya, morya, minoriya, minimumya, mingoya, minya, maxoriya, maximumya, maxya, matreya, mas fe hataya, manya, magnetoya, lungoya, leya, layeya, lawoya, kwasiya, kruelya, koxya, kosya ki, kosya, kompetenya, katinaya, kaliya, julaya, ji maxya, jandanya, intreya, inteligenya, injenerya, infraya, inya, imageya, ikawkalya, huruya, hoyya, hazuniya, hawnaviya, hataya, harufiya, harya , hamileya, gwafuya, gulamya, goyuya, giya, gaoya, gamiya, galeya, gadibuya, fuzaya, folya, fleksibilya, finfe nunya, femya, fe xaya, fe ultraya, fe totalya, fe porya, fe perya, fe oposya de, fe nunya, fe minusya, fe midiya de, fe midiya , fe maxusya, fe leya, fe intreya, fe inya de, fe inya, fe hataya ki, fe hataya fe, fe hataya, fe folya, fe exya de, fe exya, fe espesyalya, fe baxya, feya, falya, fahurya, exya, eskolya, eskasoya, oposya, egalyayen, egalyali, egalya, doyanya, doxobilya, dosteya, deya, dayoya, daykoxya, daykotorya, dawya, daifya, dacuya, coteya, cisya, buruya, burfahurya, bombaya, boboya, bimarya, baxya, balaya, aynaya, awtoritaya, awtentiya, awsenya, atreya, atoya, asifpulya, asanya, arkitetoyali, arkitetoya, antiya, ansyosoya, anjenya, aloyagi, aloya, ajabuya, agilya, adilya, abrutoya, abilkalya, cuya, bilpulya, dyerya, mediciya, miya